A L A P Í T Ó O K I R A T

mely a Jász Nagykun Szolnok Megyei Bíróság által 515 sorszám alatt nyilvántartásba vett „TISZAFÜREDI MENÓRA NYÍLT ALAPÍTVÁNY” a mai napig az Alapítók által elvégzett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelő Alapító Okirata.
Az Alapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenysége megítélése során épít a nyilvánosság javaslataira, támogatások kezdeményezésére, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire.
Az alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 Az alapítók:
a) Balla Sándorné, tiszafüredi lakos
b) Kovácsné dr. Szigeti Klára, tiszafüredi lakos
1.2. Az alapítvány neve: "TISZAFÜREDI MENÓRA NYÍLT ALAPÍTVÁNY”
1.3. Az alapítvány székhelye:.5350 Tiszafüred, Csillag út 18.
1.4. Az alapítványt az alapítók határozatlan időtartamra hozzák létre.

II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA

2.1. Az alapítvány célja a Tiszafüreden élt zsidóság segítése, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolása, gondozása, a Budapesti Orthodox Hitközség tulajdonában lévő izraelita temető (Tiszafüred, Nyúl u. 17.) rendbehozatala, majd gondozása. A helyi és környékbeli zsidóság emlékének megörökítése. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása.
2.2. Az alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény alapján céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális örökség megóvása, megőrzése;
- magyar zsidóság emlékének ápolása, segítése;
- magyar zsidó családfakutatás segítése.
2.3. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
Az Alapítvány célja megvalósításához szükséges anyagi forrásokat gyűjt, befektet, továbbá a cél megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, a célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat.
A gazdasági-vállalkozási tevékenység nem válhat az Alapítvány fő tevékenységévé, nem veszélyeztetheti az Alapítvány célját, illetve alapcél szerinti tevékenységét. A gazdasági tevékenység végzéséből származó bevétel nem haladhatja meg az éves összbevétel 60%-át. A gazdasági-vállalkozási bevételekből származó nyereség csak az Alapítványi célokkal összhangban használható fel.

III. AZ ALAPÍTVÁNY POLITIKAI FÜGGETLENSÉGE

3. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, európai parlamenti, megyei- fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet, illetve polgármester jelöltet nem támogat.

IV. CSATLAKOZÁS

4. Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely, kül- és belföldi jogi vagy természetes személy csatlakozhat, aki az Alapítvány céljaival egyetért, azokat elfogadja és a célok megvalósításához anyagi eszközzel hozzá kíván járulni. Ezen kívül az Alapítványt bárki egyszeri, vagy rendszeres dologi, vagy pénzbeli támogatásban részesítheti.

V. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA

5.1. Az alapítók az alapítvány céljai elérése érdekében a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnél (jelenleg: 3A Takarékszövetkezet) megnyitott 70100011-8000011 bankszámlán egyszeri befizetéssel elhelyeztek összesen: tízezer Ft-ot, az alábbi megosztás szerint:
a) Ötezer Ft-ot,
b) Ötezer Ft-ot,
Az alapítói induló vagyon összesen: 10.000,- Ft, azaz Tízezer Ft.
5.2. Az alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen alapító okiratban meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, valamint az alapítvány gazdálkodásának eredményével.

VI. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON KEZELÉSE

6.1. Az alapítvány vagyonát a kuratórium kezeli és gondozza.
6.2. Az alapítvány vagyonának fel nem használt része kamatozó lekötött betétbe, illetve alacsony kockázatú (konzervatív) befektetési alapokba helyezhető, abból letéti jegy, kincstárjegy, kötvény, más állampapír vásárolható. Az alapítvány vagyonának legfeljebb fele fordítható gazdasági-vállalkozási tevékenységben való részvételre, illetve legfeljebb harminc százaléka helyezhető közepesen magas, illetve magas kockázatú befektetésekbe.

VII. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA

7.1. Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány induló vagyont meghaladó vagyona (tehát az induló vagyon hozadéka (kamat), valamint a későbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulásai és azok hozadéka) használható fel.
7.2. Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre egyszeri vagy rendszeres támogatás formájában, a cél szerinti tevékenységek költségtérítéseként, valamint az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel. Az Alapítvány vagyonának felhasználása történhet a kuratórium kezdeményezése alapján, illetve a benyújtott egyedi kérelmek támogatásával.

VIII. AZ ALAPÍTÓK, MINT DÖNTÉSHOZÓK

8.1. Az alapítók mint döntéshozók hatáskörébe tartozik az alapító okirat elfogadása, a kuratórium elnökének és tagjainak kijelölése, visszahívása illetve módosítása illetve az alapítvány átalakulásáról való döntés meghozatala. E döntéseiket külön határozatba foglaltan hozza meg, az alapító okirat módosítása esetén a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat egyidejű aláírásával.
8.2. Az alapítók jogaikat együttesen gyakorolják.
8.3. A csatlakozás nem keletkeztet alapítói jogokat.
8.4. A kuratórium elnöke évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítókat, valamint az Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. Az alapítók bármelyikének joga van továbbá az alapítvány irataiba és nyilvántartásaiba betekinteni, a kuratórium elnökétől és a kurátoroktól felvilágosítást kérni.

IX. KURATÓRIUM

9.1. Az Alapítvány ügyvezetője: a Kuratórium, melynek létszáma 5 fő.
9.2. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
1. Dr. Szegő Ágnes a kuratórium elnöke
2. Dr. Lebovits Imre
3. Zám Lajosné
4. Halász Tamás
5. Vándor Károly
9.3. A kuratórium tagjai megbízatásának keletkezése, a megbízatás időtartama
A kuratóriumi tagokat és a kuratórium elnökét az Alapítók határozatlan időtartamra jelölik ki, a kuratóriumi tisztség a kijelölés elfogadásával jön létre.
9.4. Vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények valamint kizáró és összeférhetetlenségi szabályok
A kurátorokra a Ptk. 3:22. § szerinti kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak, melynek értelmében:
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
e) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A kurátorok között az állandó belföldi lakóhellyel (székhellyel) rendelkezőknek többségben kell lenniük.
Nem lehet kurátor az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, továbbá olyan személy, aki, vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre az alapítványt.
Az alapítók és közeli hozzátartozóik (vezető tisztségviselői) a kuratóriumban nem lehetnek többségben.
9.5. A kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése
A kurátor megbízatása megszűnik:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a kurátor halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a kurátor cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
g) a kurátorral szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A kurátor az alapítványhoz, másik vezető tisztségviselőhöz, vagy más döntéshozó szervhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondás az új kurátor kijelölésének elfogadásával ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
9.6. A kuratóriumi tagok díjazásának szabályai:
A kurátorok tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el, igazolt költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
9.7. A kuratórium hatásköre:
A kuratórium dönt az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, kezeléséről,valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben. Határoz az alapítvány cél szerinti juttatásainak odaítéléséről, a vagyon cél szerinti felhasználásáról. A kuratórium megalkotja az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát, javaslatot tehet az alapító okirat módosítására, kiegészítésére ill. mindarról, amiről az alapító dönt.
9.8. A kuratórium működésének szabályai
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
A Kuratóriumot az elnök hívja össze, melyről a tagokat ajánlott, tértivevényes levél megküldése útján, írásban értesíti. Bármely kuratóriumi tag kérheti az elnöktől az ok és a cél megjelölésével az ülés összehívását, ekkor a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkeztétől számított nyolc napon belül intézkedni a kuratórium ülésének összehívásáról. Ha e kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő kurátor maga is összehívatja.
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, annak helyéről és időpontjáról, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.
A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor legalább négy kuratóriumi tag jelen van. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Ha a törvény egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a kuratórium egyhangú szavazással dönt.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A jegyzőkönyvet a kuratóriumi tagok által kijelölt jegyzőkönyvvezető készíti, és azt a jelenlévő tagok írják alá.
Nem lehet a kuratórium tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

X. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE

10.1. Az alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke önállóan látja el.
10.2. Az alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez a kuratórium elnökének, Dr. Szegő Ágnesnek, és egy kuratóriumi tagnak, Zám Lajosné tagjának együttes aláírása szükséges.

XI. BESZÁMOLÁS

11.1 A kuratórium a tevékenységéről, gazdálkodásáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról,szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja az Alapítókat. A beszámolót a saját honlapján – http://www.timena.hu - és a városi könyvtár helyismereti gyűjteményében való elhelyezéssel az érdeklődők számára hozzáférhetővé teszi.

XII. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

12.1. Az alapítvány megszűnik, ha
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.
12.2. Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.
12.3. Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét –amennyiben van- közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is.
12.4. Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.
12.5. A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.
12.6. Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén meglévő vagyonát -a hitelezők kielégítése után- az Élet Menete Alapítvány kapja azzal a feltétellel, hogy köteles a jelen alapító okiratban meghatározott alapítványi célra fordítani, és az őt megillető vagyon nem haladhatja meg az általa az alapítványnak juttatott vagyont.
12.7. Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet, ha az alapító okirat ilyen esetre vonatkozó vagyonról való rendelkezésének teljesítése lehetetlen.
12.8. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapító okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány, egyesület a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

13.1. Az alapítvány jogi személy. Az alapítóknak tudomásuk van arról, hogy az alapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elnyeréséhez annak székhelye szerinti illetékes bíróság nyilvántartásba vétele szükséges.
13.2. Az Alapítvány jogi személyiségét bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el.
13.3. Az alapítvány nyilvántartásba vétele után az alapítványt az alapítók nem vonhatják vissza. Az Alapítók az alapító okiratot – név, cél és vagyon sérelme nélkül – indokolt esetben módosíthatják.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá az alapítványok működésére vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tiszafüred, 2017. május 14. napján